اداره کل روابط عمومي و بين المللي

     FTP         E-Mail      بازگشت

اداره کل روابط عمومي و بين المللي
معرفي دانشگاه
تاريخچه دانشگاه
بيانيه رسالت دانشگاه
نشريه پيام صادق

باسمه تعالي

ساختار سازماني

معرفي دانشگاه

. شرح وظايف مديركل روابط عمومي و بين‌المللي  شرح وظايف جاري، شرح وظايف عمومي پست، شرح وظايف عمومي

. شرح وظايف کارمند امور دفتري اداره کل شرح وظايف جاري ، شرح وظايف عمومي

. شرح وظايف رييس روابط عمومي و بين‌المللي شرح وظايف جاري،  شرح وظايف عمومي،

. شرح وظايف کارشناس روابط عمومي و بين‌المللي شرح وظايف جاري، شرح وظايف عمومي

. شرح وظايف کارمند روابط عمومي و بين‌المللي شرح وظايف جاري، شرح وظايف عمومي

. شرح وظايف رييس اداره تبليغات شرح وظايف جاري، شرح وظايف عمومي پست، شرح وظايف عمومي،

. شرح وظايف کارشناس تبليغات شرح وظايف جاري، شرح وظايف عمومي پست، شرح وظايف عمومي،

. شرح وظايف کارمند اداره تبليغات شرح وظايف جاري، شرح وظايف عمومي،

. شرح وظايف رييس اداره اعزام مبلغ شرح وظايف جاري، شرح وظايف عمومي پست، شرح وظايف عمومي،

. شرح وظايف کارشناس اعزام مبلغ شرح وظايف جاري، شرح وظايف عمومي پست، شرح وظايف عمومي،

. شرح وظايف کارمند اداره اعزام مبلغ شرح وظايف جاري، شرح وظايف عمومي،

         

  

 

  

شرح وظايف مدير كل روابط عمومي و بين‌المللي

الف: شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج امکانات و منابع، هدايت،  نظارت و کنترل بر امور مرتبط به ارتباط با مخاطبان  داخلي و خارجي دانشگاه

2- مديريت و نظارت بر فرآيند انجام اقدامات لازم بمنظور برقراري ارتباط با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز دولتي و غيردولتي داخل و خارج کشور

3- برنامه‌ريزي و مديريت  اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلي و خارجي دانشگاه  با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعاليتهاي دانشگاه

4- برنامه‌ريزي و مديريت مراسم و جشنهاي عمومي دانشگاه

5- مديريت امور اجرائي برگزاري مراسم و همايش‌هاي مربوط به واحدهاي تابعه دانشگاه طبق برنامه مصوب واحدهاي ذي ربط

6- مديريت انتشار نشريه‌هاي خبري و کتاب سال دانشگاه با انجام هماهنگيهاي لازم با واحدهاي ذي ربط

7- مديريت و نظارت بر فرآيند ترويج و جلب مشارکت اساتيد، دانشجويان و کارکنان در امر تبليغات اسلامي و  انجام  اقدامات لازم جهت اعزام نيروهاي دانشگاه به منظور تبليغات اسلامي و همکاري با سازمانهاي تبليغي ذي ربط

8- مديريت انجام فعاليتهاي مختلف تبليغاتي دانشگاه در حيطه شرح وظايف اداره کل

9- فراهم نمودن زمينه لازم به منظور برقراري ارتباط و تفاهم بين دانشجويان، کارکنان، استادان و مسؤولان دانشگاه

10- مديريت امورپيمايش محيطي دانشگاه در زمينه سنجش نگرش، عقايد، نظرات و خواسته‌هاي مخاطبان  داخلي و خارجي  دانشگاه در قالب  نظرسنجي، مطالعات محيطي و.... انعکاس نتايج آن به رئيس دانشگاه و حوزه‌هاي ذي‌ربط

11- نظارت و مديريت امور مربوط به تشريفات و پذيرايي مهمانان داخلي و خارجي

12- مديريت و نظارت بر انجام اقدامات لازم در زمينه ماموريتهاي داخلي و خارجي اعضاي هيات علمي و کارکنان دانشگاه

13- مديريت فرآيند برقراري ارتباطات دو جانبه خبري و اطلاعاتي بين اداره کل و واحدهاي تابعه دانشگاه و رسانه‌هاي گروهي

14- مديريت و نظارت بر انجام امور  مقدماتي عقد قراردادها، موافقتنامه‌هاي علمي با دانشگاه‌ها و مؤسسات داخلي و خارجي از قبيل برقراري ارتباطات و مذاکرات اوليه و همکاري با معاونت پژوهشي جهت نهايي سازي ارتباطات و قراردادها

16- تنظيم و ارائه برنامه‌ و بودجه حوزه

15- تنظيم و ارائه گزارشهاي عملکرد دوره‌اي حوزه به مراجع ذي صلاح

 

ب: شرح وظايف عمومي پست( ويژه‌ي پستهاي مديريتي):

1- هماهنگي، برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت، کنترل و ارزيابي عملياتي در راستاي تحقق اهداف

2- همکاري در گزينش تخصصي کارکنان مربوط

3- پيش بيني و ارائه برنامه‌هاي آموزشي براي کارکنان

4- نظارت بر حفظ و نگهداري اموال قسمت و نقل و انتقال آنها

5- پيش بيني بودجه مورد نياز قسمت

6- ارزيابي برنامه‌ها و فعاليتهاي قسمت از حيث کارايي و مقررات از جمله فرآيندها و روشهاي بهينه انجام کار با استفاده از فناوري روز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و ارزشيابي کارکنان

7- نيازسنجي فضا، تجهيزات و منابع مورد نياز و پيگيري تامين آنها

8- دريافت گزارشهاي نوبه‌اي از حوزه‌هاي تحت نظر، جمع بندي و ارائه گزارشهاي مديريتي

 

 شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري مديريتي اداره ( از قبيل برگزاري جلسات، شرکت در جلسات، پاسخگويي به عملکرد حوزه و ....)

8- حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 بالا

 شرح وظايف کارمند امور دفتري اداره کل

الف: شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- انجام امور منشيگري از قبيل پاسخگويي به تماسهاي تلفني، ثبت برنامه‌‌ي هفتگي و تنظيم قرار ملاقاتها

2- انجام امور دبيرخانه‌اي از قبيل: شماره‌گذاري، ثبت و پيگيري مکاتبات و مراسلات

3- انجام امور مربوط به تايپ، تکثير و بايگاني

4- تشکيل پروند اداري کارکنان

5- انجام امور مالي از قبيل دريافت، توزيع تنخواه گردان، پيگيري صورت هزينه‌هاي ارسالي و ارائه گزارش هاي مربوطه

6- پيگيري تخصيص خدمات موتوري مورد نياز حوزه

7- برنامه‌ريزي، هماهنگي و انجام اقدامات لازم براي برگزاري جلسات اداري مرتبط

8-  پيگيري امور اجرايي مرتبط از قبيل تعميرات و کالاهاي درخواستي

9- جمع‌آوري گزارشهاي عملکرد و اضافه کاري پرسنلي و قسمتهاي حوزه

10- پاسخگويي به مراجعان  حضوري

 

ب: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري  (  پاسخگويي به عملکرد  و ....)

8- حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

9- کنترل بر حفظ و نگهداري اموال تحويل شده حوزه

 بالا

 

 شرح وظايف رييس روابط عمومي و بين‌المللي

الف: شرح وظايف جاري:  

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج امکانات و منابع، هدايت، و نظارت و کنترل در امور روابط عمومي و بين المللي  دانشگاه

2- اقدام در جهت برقراري ارتباط درون و برون سازماني و ايجاد زمينه‌هاي تفاهم و همکاري و نيز انعکاس فعاليتها و اهداف و عملکرد دانشگاه به عموم

3- مديريت و نظارت بر فرآيندبررسي و مطالعه راههاي لازم جهت معرفي فعاليتها، نشريات و محصولات علمي و.... دانشگاه منجمله در قالب نمايشگاه، بروشور، کاتالوگ و .... به منظور شناسايي هر چه بيشتر  دانشگاه

4- مديريت( شناسايي، جمع آوري و ساماندهي و ارائه) اطلاعات و اخبار مربوط به فعاليتها- اقدامات- طرحها و برنامه‌هاي دانشگاه

5- پاسخگويي به مخاطبان دروني و بيروني دانشگاه در قبال عملکردها و ساير مسائل مرتبط با دانشگاه

6- مديريت پيمايش مستمر رسانه‌ها اعم از مکتوب،‌ ديداري و شنيداري و ..... و شناسايي مسائل مرتبط با دانشگاه و پاسخگويي به آنها

7- مديريت اجرايي سنجش افکار مخاطبان دروني و بيروني دانشگاه نسبت به فعاليتها و عملکرد دانشگاه

8- مديريت فرآيند طراحي و اجراي برنامه‌هاي مناسب جهت هدايت نگرش و رفتار کارکنان در راستاي اهداف تعيين شده دانشگاه

9- مديريت فعاليتهاي مرتبط با برگزاري جشن‌ها، مراسم، مناسبتهاي مذهبي و ملي و غيره

10- مديريت تعظيم شعائر در حدود امکانات و اختيارات

11- مديريت امور تشريفات و پذيرايي از ميهمانان و کارشناسان داخلي(ويژه) و خارجي از قبيل رزور هتل، رفت و آمد ، تهيه ويزا، پذيرايي، تهيه بليط مسافرت و نظاير آن

12- همکاري در فعاليتهاي هنري و فرهنگي با ساير واحدهاي دانشگاه

13- مديريت روابط سازنده با رسانه‌هاي عمومي بمنظور آگاه سازي مخاطبان دانشگاه از پيشرفتهاي حاصله

14- برقراري ارتباطات لازم با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز دولتي و غيردولتي داخل و خارج کشور در راستاي انجام وظايف محوله

15- سفارش و نظارت بر درج آگهي‌هاي دانشگاه در روزنامه‌ها( تسليت، تبريک، استخدام، مزايده، مناقصه، گزينش و ....)

16- نظارت و مديريت انجام مقدمات اجرايي ماموريتهاي علمي خارج از کشور اعضاي هيات علمي و دانشجويان با همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه

17- مديريت فرآيند انجام تبليغات محيطي دانشگاه

18- تدوين و ارائه برنامه و بودجه اداره

19- مديريت طراحي و استقرار مکانيزمهاي مناسب روابط عمومي ( جديد و متناسب) در دانشگاه متناسب با اقتضائات

20- تهيه و ارائه گزارش عملکردهاي دوره‌اي به مراجع ذي صلاح

21- مديريت تهيه و پيگري انجام مراحل تصويب کليه آئين نامه‌ها، مقررات، و ..... در حيطه روابط عمومي و بين المللي دانشگاه

22- مديريت فرآيندهاي مرتبط با روابط عمومي و بين المللي  دانشگاه در چارچوب روابط عمومي و بازمهندسي فرآيند متناسب با ضرورتها

23- مديريت توزيع کليه اطلاعيه‌ها، نشريات و ساير اقلام دريافتي از سازمانهاي خارج از دانشگاه

24- همکاري با ساير سازمانها و نهادي بيرون از دانشگاه در حيطه وظايف و رسالت اداره روابط عمومي و بين المللي

 

ب: شرح وظايف عمومي پست( ويژه‌ي پستهاي مديريتي):

1- هماهنگي، برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت، کنترل و ارزيابي عملياتي در راستاي تحقق اهداف

2- همکاري در گزينش تخصصي کارکنان مربوط

3- پيش بيني و ارائه برنامه‌هاي آموزشي براي کارکنان

4- نظارت بر حفظ و نگهداري اموال قسمت و نقل و انتقال آنها

5- پيش بيني بودجه مورد نياز قسمت

6- ارزيابي برنامه‌ها و فعاليتهاي قسمت از حيث کارايي و مقررات از جمله فرآيندها و روشهاي بهينه انجام کار با استفاده از فناوري روز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و ارزشيابي کارکنان

7- نيازسنجي فضا، تجهيزات و منابع مورد نياز و پيگيري تامين آنها

8- دريافت گزارشهاي نوبه‌اي از حوزه‌هاي تحت نظر، جمع بندي و ارائه گزارشهاي مديريتي

 

ج: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري مديريتي اداره ( از قبيل برگزاري جلسات، شرکت در جلسات، پاسخگويي به عملکرد حوزه و ....)

8- حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 

 بالا

شرح وظايف کارشناس روابط عمومي و بين‌المللي

الف: شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- جمع آوري، ساماندهي، تجزيه و تحليل و ارائه گزارش  کليه اقلام اوليه اطلاعاتي براي برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج امکانات و منابع، هدايت، نظارت و کنترل فعاليتهاي اداره روابط عمومي و بين المللي

2- تهيه و فرآوري کليه اطلاعات در زمينه سازمانها و مراکز در ارتباط با دانشگاه و ارائه گزارشهاي دوره‌اي در اين زمينه

3- تهيه و آماده سازي کليه مکاتبات در زمينه ارتباط با سازمانها و مراکز مرتبط با دانشگاه

4- بررسي و مطالعه راههاي لازم جهت معرفي فعاليتها، نشريات و محصولات علمي و.... دانشگاه منجمله در قالب نمايشگاه، بروشور، کاتالوگ و .... به منظور شناسايي هر چه بيشتر  دانشگاه

5-  شناسايي، جمع آوري و ساماندهي و ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به فعاليتها- اقدامات- طرحها و برنامه‌ها ي دانشگاه و فرآوري آنها در قالب گزارشهاي دوره‌اي

6- شناسايي، جمع آوري و طبقه‌بندي مسائل و سؤالات مطرح شده در مورد دانشگاه جهت پاسخگويي مقامات مسوول در دانشگاه

7-  پيمايش مستمر رسانه‌ها اعم از مکتوب،‌ ديداري و شنيداري و ..... و شناسايي مسائل مرتبط با دانشگاه و تنظيم آنها در قالب گزارشهاي دوره‌اي

8- طراحي نظام مناسب براي سنجش افکار مخاطبان دروني و بيروني دانشگاه نسبت به عملکرد دانشگاه و ارائه آن جهت اجرا ( از قبيل طراحي و اعتبارسنجي پرسشنامه، مصاحبه ، و ......)

9- تدوين برنامه‌هاي مناسب جهت هدايت نگرش و رفتار کارکنان در راستاي اهداف تعيين شده دانشگاه

10- انجام امور کارشناسي مرتبط با برگزاري جشن‌ها، مراسم مناسبتهاي مذهبي و ملي و غيره( از قبيل برآورد نيازها، ميزان هزينه‌ها، تخمين شرکت کنندگان و .....)

11- تنظيم برنامه‌هاي لازم و گردآوري محتواي مناسب جهت مراسم و تعظيم شعائر

12- انجام  امور  اجرايي تشريفات و پذيرايي از ميهمانان و کارشناسان داخلي(ويژه) و خارجي از قبيل رزور هتل، رفت و آمد ، تهيه ويزا، پذيرايي، تهيه بليط مسافرت و نظاير آن

13- برنامه ريزي و اجراي  فعاليتهاي هنري و فرهنگي و همکاري در برگزاري نمايشگاههاي داخل و خارج از کشور

14- تهيه گزارشهاي پيشرفتهاي دانشگاه و ارسال به رسانه‌هاي عمومي به منظور آگاه سازي مخاطبان دانشگاه با همکاري معاونت طرح و برنامه

15- بررسي و تعيين ميزان اثربخشي فعاليتهاي روابط عمومي و بين المللي در زمينه ارتباط با ساير مراکز و ارائه راهکارهاي کارشناسي لازم

16- انجام امور اجرايي ماموريتهاي علمي خارج از کشور اعضاي هيات علمي و دانشجويان با همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه و ارائه گزارشهاي دوره‌اي در اين زمينه

17- تدوين پيش نويس آئين نامه و مقررات و ضوابط ارتباطات، روابط عمومي و بين المللي در دانشگاه

18- پيگيري و نظارت بر نحوه اجراي آئين نامه و مقررات مرتبط و ارائه گزارشهاي دوره‌اي در اين زمينه

19- تدوين و به روز رساني شاخصهاي عملکردي و پيمايش محيطي مرتبط با روابط عمومي و بين المللي

20- جمع آوري اطلاعات مرتبط با شاخصهاي عملکردي و پيمايش محيطي  مرتبط با روابط عمومي و بين المللي و تجزيه و تحليل آنها و ارائه در قالب گزارش و راهکار

21- تهيه و ساماندهي و بروزرساني کليه بانکهاي اطلاعاتي مرتبط با حوزه‌هاي کاري روابط عمومي و بين المللي

22- تهيه بروشور، خبرنامه و ...... مرتبط با حوزه فعاليتي اداره

23- تهيه پيش نويس برنامه و بودجه اداره

24- تهيه گزارشهاي عملکردي در زمينه برنامه و بودجه بصورت خاص

25- مستندسازي کليه فعاليتها و فرآيندهاي موجود در روابط عمومي و بين المللي

26- طراحي و استقرار مکانيزمهاي مناسب روابط عمومي و بين المللي ( جديد و متناسب) در دانشگاه

27- تهيه  گزارش عملکردهاي دوره‌اي

28- تهيه و انجام طرحهاي بازمهندسي فرآيندهاي موجود در روابط عمومي وبين المللي متناسب با ضرورتها

29- نظارت بر امر توزيع کليه اطلاعيه‌ها، نشريات و ساير اقلام دريافتي از سازمانهاي خارج از دانشگاه

 

ب: شرح وظايف عمومي پست(ويژه‌ي پستهاي کارشناسي):

1- تهيه بروشورهاي راهنماي عمومي و تخصصي در جهت تسهيل استفاده از خدمات اداره/ قسمت

2- ارزيابي برنامه‌ها و فعاليتهاي مرتبط از حيث کارايي و مقررات و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي

3- انجام مطالعه مستمر مرتبط با مطالعات نظري و کاربردي حوزه ذيربط و بروز رساني اطلاعات

 

ج: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري  ( از قبيل بشرکت در جلسات، پاسخگويي به عملکرد  و ....)

8- حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 بالا

شرح وظايف کارمند روابط عمومي و بين‌المللي

الف:شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- انجام امور منشيگري از قبيل پاسخگويي به تماسهاي تلفني، ثبت برنامه‌‌ي هفتگي و تنظيم قرار ملاقاتها

2- انجام امور دبيرخانه‌اي از قبيل: شماره‌گذاري، ثبت و پيگيري مکاتبات و مراسلات

3- انجام امور مربوط به تايپ، تکثير و بايگاني

4- تشکيل پروند اداري کارکنان اداره

5- انجام امور مالي از قبيل دريافت، توزيع تنخواه گردان، پيگيري صورت هزينه‌هاي ارسالي و ارائه گزارش هاي مربوطه

6- پيگيري تخصيص خدمات موتوري مورد نياز حوزه

7- برنامه‌ريزي، هماهنگي و انجام اقدامات لازم براي برگزاري جلسات اداري مرتبط

8-  پيگيري امور اجرايي مرتبط از قبيل تعميرات و کالاهاي درخواستي

9- جمع‌آوري گزارشهاي عملکرد و اضافه کاري پرسنلي و قسمتهاي حوزه

10- پاسخگويي به مراجعان  حضوري

11- پيگيري امور اجرايي درج آگهي در روزنامه‌ها

12-  برقراري ارتباط با ساير واحدهاي دانشگاه و پيگيري جهت دريافت آخرين دستاوردها و طرحها

13- انجام امور اجرايي مربوط به نظرسنجيها و پيمايش رسانه‌ها از قبيل توزيع فرمها و ....

14- انجام امور اجرايي محوله در زمينه برگزاري جشنها و مراسمهاي دانشگاه

15- الصاق انواع آگهي ها و تراکتها و بنرهاي مورد نياز در مکانهاي در نظر گرفته شده

16-  انجام امور اجرايي در زمينه برگزاري نمايشگاههاي مرتبط

17-  بسته بندي هداياي مراسم هاي دانشگاه و توزيع آنها در داخل دانشگاه

18-  اعلام وصول و توزيع کليه اطلاعيه‌ها، نشريات و ساير اقلام دريافتي از سازمانهاي خارجي دانشگاه

19- انجام هماهنگيهاي اجرايي لازم با رسانه‌ها  در زمينه دريافت و انعکاس گزارشهاي کاري و پيشرفت دانشگاه

20- تهيه ارقام ، اطلاعات و آمار مورد نياز

 

ب: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري  (  پاسخگويي به عملکرد  و ....)

8-حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 

 بالا

شرح وظايف رييس اداره تبليغات

الف: شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج امکانات و منابع، هدايت، و نظارت و کنترل در امور تبليغات دانشگاه در حيطه فعاليتهاي تبليغي اداره تبليغات

2- مديريت بر فرآيند طراحي و تدوين برنامه‌ها، سياستها و استراتژيهاي تبليغي دانشگاه و عملياتي ساختن آنها در حيطه فعاليتهاي تبليغي اداره تبليغات

3- سردبيري يا عضويت در شوراي سردبيري مجلات تبليغي- ترويجي دانشگاه از قبيل پيام صادق

4- مديريت بر فرآيند  شناسايي ابزار و روشهاي تبليغي و ترويجي مناسب براي دانشگاه و عملياتي سازي آنها

5- نظارت بر کليه متون منتشره اداره تبليغات از قبيل کتاب، نشريات و بررسي و انجام کنترلهاي لازم

6- مديريت فرآيند  بررسي و تعيين اثربخشي ابزارها و روشهاي تبليغي بکارگرفته شده و بازمهندسي  آنها  در حيطه فعاليتهاي تبليغي اداره تبليغات

7- همکاري در برنامه‌ريزي و برگزاري جشنها و مراسمهاي دانشگاه

8- همکاري با ساير سازمانها و نهادي بيرون از دانشگاه در حيطه وظايف و رسالت اداره تبليغات

9- برنامه ريزي و مديريت فرآيند شرکت در نمايشگاه‌هاي مختلف و ايجاد غرفه و ساير تجهيزات نمايشگاهي متناسب

10- ارزيابي و ارائه گزارش به مراجع ذي صلاح در مورد حضور در نمايشگاه و  سنجش اثربخشي ابزار نمايشگاه و غرفه‌داري در نمايشگاه

11- انجام همکاريهاي لازم با ساير بخشها در زمينه برگزاري نمايشگاه، امانت لوازم و .....

12- مديريت اجرايي امور تبليغات محيطي دانشگاه از قبيل نصب بنرهاي مراسم ، تابلوهاي تبليغاتي و راهنما و ..... در حيطه فعاليتهاي اداره تبليغات

13- مديريت محتوايي امور تبليغات دانشگاه از قبيل: برنامه ‌ريزي محتوايي، تهيه محتوا و ..... در حيطه فعاليتهاي اداره تبليغات

14- نظارت بر فرآيند تهيه و توزيع اقلام تبليغاتي از قبيل نمادها، هدايا و ....

15- مديريت خبري و فرآيند توليد خبر و خبررساني از طريق کانالها و ابزارهاي موجود از قبيل سايت و .....

16- مديريت روابط با خبرگزاريها و رسانه‌ها جهت پوشش خبري دانشگاه

17- مديريت بر فرآيند بررسي و ارزيابي پوششهاي خبري دانشگاه در رسانه‌ها و تعيين اثربخشي فرآيند توليد خبر و خبررساني در دانشگاه

18- مديريت فرآيند توليد، ذخيره‌سازي و  انتشار مواد خبري از قبيل عکسها ، فيلمها و ......

19- مديريت فرآيند کيفي چاپ و نشر منشورات اداره تبليغات

20- مديريت تبليغات مراسمهاي دانشگاه ، تعظيم شعائر و موارد مشابه

21- مديريت طراحي ، استقرار و توسعه بانکهاي اطلاعاتي خبر، عکس، فيلم و ..... در مورد دانشگاه

22- مديريت امور فني در زمينه طراحي، صفحه‌آرايي، و..... مرتبط با ابزارهاي تبليغاتي و ترويجي بکارگرفته شده

23- تدوين و ارائه برنامه و بودجه اداره

24- تهيه و ارائه گزارش عملکردهاي دوره‌اي به مراجع ذي صلاح

 

ب: شرح وظايف عمومي پست( ويژه‌ي پستهاي مديريتي):

1- هماهنگي، برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت، کنترل و ارزيابي عملياتي در راستاي تحقق اهداف

2- همکاري در گزينش تخصصي کارکنان مربوط

3- پيش بيني و ارائه برنامه‌هاي آموزشي براي کارکنان

4- نظارت بر حفظ و نگهداري اموال قسمت و نقل و انتقال آنها

5- پيش بيني بودجه مورد نياز قسمت

6- ارزيابي برنامه‌ها و فعاليتهاي قسمت از حيث کارايي و مقررات از جمله فرآيندها و روشهاي بهينه انجام کار با استفاده از فناوري روز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و ارزشيابي کارکنان

7- نيازسنجي فضا، تجهيزات و منابع مورد نياز و پيگيري تامين آنها

8- دريافت گزارشهاي نوبه‌اي از حوزه‌هاي تحت نظر، جمع بندي و ارائه گزارشهاي مديريتي

 

ج: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري مديريتي اداره ( از قبيل برگزاري جلسات، شرکت در جلسات، پاسخگويي به عملکرد حوزه و ....)

8- حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 بالا

شرح وظايف کارشناس تبليغات

الف: شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- جمع آوري، ساماندهي و تجزيه و تحليل کليه اقلام اطلاعاتي جهت برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج امکانات و منابع، هدايت، و نظارت و کنترل در امور تبليغات دانشگاه

2- طراحي و تدوين برنامه‌ها، سياستها و استراتژيهاي تبليغي دانشگاه و عملياتي ساختن آنها

3- شناسايي ابزار و روشهاي تبليغي و ترويجي مناسب براي دانشگاه و  ارائه راهکار عملياتي سازي آنها

4- نظارت بر کليه متون منتشره اداره تبليغات از قبيل کتاب، نشريات و بررسي و انجام کنترلهاي لازم

5- بررسي و تعيين اثربخشي ابزارها و روشهاي تبليغي بکارگرفته شده و بازمهندسي  آنها

6- شناسايي و کارشناسي نحوه همکاري با ساير سازمانها و نهادهاي بيرون از دانشگاه در حيطه وظايف و رسالت اداره تبليغات

7- برنامه ريزي و اجراي فرآيند شرکت در نمايشگاه‌هاي مختلف و ايجاد غرفه و ساير تجهيزات نمايشگاهي متناسب

8- ارزيابي و ارائه گزارش  در مورد حضور در نمايشگاه و  سنجش اثربخشي ابزار نمايشگاه و غرفه‌داري در نمايشگاه

9- تهيه محتواي  امور تبليغات محيطي دانشگاه از قبيل  تراکتها ، تابلوهاي تبليغاتي و راهنما و ..... در حيطه وظايف اداره تبليغات

10- تهيه و توزيع  اقلام تبليغاتي از قبيل نمادها، هدايا و ....

11- نظارت بر فرآيند توليد، تنظيم و ارائه خبر در دانشگاه

12- برقراري ارتباطات لازم با خبرگزاريها و رسانه‌ها جهت پوشش خبري دانشگاه

13- بررسي و ارزيابي پوششهاي خبري دانشگاه در رسانه‌ها و تعيين اثربخشي فرآيند توليد خبر و خبررساني در دانشگاه و ارائه گزارشهاي دوره‌اي در اين زمينه

14- نظارت بر فرآيند توليد، ذخيره‌سازي و  انتشار مواد خبري از قبيل عکسها ، فيلمها و ......

15- نظارت بر فرآيند کيفي چاپ و نشر منشورات اداره تبليغات

16- طراحي ، استقرار و توسعه بانکهاي اطلاعاتي خبر، عکس، فيلم و ..... در مورد دانشگاه

17- نظارت بر  امور فني در زمينه طراحي، صفحه‌آرايي، و..... مرتبط با ابزارهاي تبليغاتي و ترويجي بکارگرفته شده در حيطه وظايف اداره تبليغات

18- تهيه و آماده سازي کليه قراردادهاي همکاري هاي تخصصي و فني با حوزه و پيگيري و نظارت بر نحوه اجرا و ارائه گزارشهاي دوره‌اي در اين زمينه

19- ارائه گزارشهاي دوره‌اي از وضعيت تبليغات محيطي در دانشگاه ( در حيطه وظايف اداره تبليغات)

20- تدوين پيش نويس آئين نامه و مقررات و ضوابط تبليغات در دانشگاه 

21- پيگيري و نظارت بر نحوه اجراي آئين نامه و مقررات مرتبط و ارائه گزارشهاي دوره‌اي در اين زمينه

22- تدوين و به روز رساني شاخصهاي عملکردي و پيمايش محيطي(مرتبط با حوزه تبليغات)

23- جمع آوري اطلاعات مرتبط با شاخصهاي عملکردي و پيمايش محيطي ( مرتبط با حوزه تبليغات) و تجزيه و تحليل آنها و ارائه در قالب گزارش و راهکار

24- تهيه و ساماندهي و بروزرساني کليه بانکهاي اطلاعاتي مرتبط با حوزه‌هاي کار تبليغات

25- تهيه پيش نويس برنامه و بودجه اداره

26- تهيه بروشور، خبرنامه و ...... مرتبط با حوزه فعاليتي اداره

27- نظارت و انجام امور مرتبط با تهيه و فرآوري مطالب جهت تهيه گزارشهاي دوره‌اي اداره

28- تهيه گزارش عملکردهاي دوره‌اي

29- تهيه گزارشهاي عملکردي در زمينه برنامه و بودجه بصورت خاص

30- مستندسازي کليه فعاليتها و فرآيندهاي موجود در اداره تبليغات

31- طراحي و استقرار مکانيزمهاي مناسب تبليغات ( جديد و متناسب) در دانشگاه متناسب با اقتضائات

32- تهيه و انجام طرحهاي بازمهندسي فرآيند متناسب با ضرورتها

 

ب: شرح وظايف عمومي پست(ويژه‌ي پستهاي کارشناسي):

1- تهيه بروشورهاي راهنماي عمومي و تخصصي در جهت تسهيل استفاده از خدمات اداره/ قسمت

2- ارزيابي برنامه‌ها و فعاليتهاي مرتبط از حيث کارايي و مقررات و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي

3- انجام مطالعه مستمر مرتبط با مطالعات نظري و کاربردي حوزه ذيربط و بروز رساني اطلاعات

 

ج: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري  ( از قبيل بشرکت در جلسات، پاسخگويي به عملکرد  و ....)

8- حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 بالا

شرح وظايف کارمند اداره تبليغات

الف:شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- انجام امور منشيگري از قبيل پاسخگويي به تماسهاي تلفني، ثبت برنامه‌‌ي هفتگي و تنظيم قرار ملاقاتها

2- انجام امور دبيرخانه‌اي از قبيل: شماره‌گذاري، ثبت و پيگيري مکاتبات و مراسلات

3- انجام امور مربوط به تايپ، تکثير و بايگاني

4- تشکيل پروند اداري کارکنان اداره

5- انجام امور مالي از قبيل دريافت، توزيع تنخواه گردان، پيگيري صورت هزينه‌هاي ارسالي و ارائه گزارش هاي مربوطه

6- پيگيري تخصيص خدمات موتوري مورد نياز حوزه

7- برنامه‌ريزي، هماهنگي و انجام اقدامات لازم براي برگزاري جلسات اداري مرتبط

8-  پيگيري امور اجرايي مرتبط از قبيل تعميرات و کالاهاي درخواستي

9- جمع‌آوري گزارشهاي عملکرد و اضافه کاري پرسنلي و قسمتهاي حوزه

10- پاسخگويي به مراجعان  حضوري

11- انجام امور مشترکين مجلات خبري - ترويجي دانشگاه از قبيل پيام صادق و انجام اقدامات به منظور توزيع آنها

13- انجام امور مربوط به آرشيو مجلات، اقلام اهدايي، اقلام نمايشگاهي و موارد مشابه

14- پيگيري و انجام امور اجرايي در زمينه ارتباط با چاپخانه

15- همکاري در امور اجرايي نمايشگاههاي داخل و خارج از دانشگاه

16- الصاق انواع آگهي ها و تراکتها و بنرهاي مورد نياز در مکانهاي در نظر گرفته شده

17- انجام هماهنگيها و پيگيري امور مرتبط اداره تبليغات با واحدهاي دروني و سازمانها و نهادهاي بيرون از دانشگاه

18- انجام هماهنگيها و پيگيريهاي لازم از خبرنگاران ، عکاسان ، طراحان و ويراستارهاي همکار با اداره تبليغات

19- تهيه ارقام ، اطلاعات و آمار مورد نياز

 

ب: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري  (  پاسخگويي به عملکرد  و ....)

8-حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 بالا

شرح وظايف رييس اداره اعزام مبلغ

الف: شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج امکانات و منابع، هدايت، و نظارت و کنترل در امور اعزام مبلغ دانشگاه

2- مديريت فرآيند طراحي و تدوين برنامه‌ها، سياستها و استراتژيهاي  دانشگاه در زمينه اعزام مبلغ و عملياتي ساختن آنها

3- مديريت فرآيند طراحي و عملياتي سازي برنامه‌ها و استراتژيهاي متناسب اداره جهت جذب و بکارگيري گروههاي هدف و مبلغين بر اساس توانمنديها ، علاقه و نياز

4-  مديريت فرآيند شناسايي ابزار و روشهاي تبليغي و ترويجي مناسب براي  مبلغين  و عملياتي سازي آنها

5- نظارت بر کليه متون منتشره اداره اعزام مبلغ از قبيل کتاب، نشريات و بررسي و انجام کنترلهاي لازم

6- مديريت فرآيند بررسي و تعيين اثربخشي ابزارها و روشهاي تبليغي بکارگرفته شده و بازمهندسي  آنها در حيطه فعاليتهاي اداره اعزام مبلغ

7- مديريت فرآيند برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي - ترويجي جهت ارتقاي توانمنديهاي علمي و اجرايي دانشجويان مبلغ

8- همکاري با ساير سازمانها و نهادهاي بيرون از دانشگاه در حيطه وظايف و رسالت اداره اعزام مبلغ

9- مديريت فرآيند برنامه ريزي و شرکت در نمايشگاه‌هاي مختلف و ايجاد غرفه و ساير تجهيزات نمايشگاهي متناسب، در داخل و بيرون  از دانشگاه

10- مديريت فرآيند ارزيابي و ارائه گزارش به مراجع ذي صلاح در مورد حضور در نمايشگاه و  سنجش اثربخشي ابزار نمايشگاه و غرفه‌داري در نمايشگاه

11- مديريت محتوايي امور تبليغات اداره اعزام مبلغ از قبيل: برنامه ‌ريزي محتوايي، تهيه محتوا و .....

12- مديريت فرآيند تهيه و توزيع  اقلام تبليغاتي و ترويجي اداره اعزام مبلغ از قبيل نمادها، هدايا ، فيلم و ....

13- مديريت شوراي دانشجويي اداره اعزام مبلغ

14- مديريت ارتباط با مراکز درون دانشگاه جهت همکاري در زمينه اعزام مبلغ و امور تبليغي اداره اعزام، امانت لوازم و ساير همکاريها

15- مديريت امور پشتيباني از مبلغان و گروههاي تبليغي دانشجويي فعال در دانشگاه

16- مديريت فرآيند توليد، ذخيره‌سازي و  انتشار مواد تبليغي از قبيل عکسها ، فيلمها، کتاب و ......

17- مديريت فرآيند تهيه و توزيع بسته‌هاي آموزشي - ترويجي و فرهنگي ( مکتوب، چند رسانه‌اي و ......) براي مبلغان جهت انجام امور تبليغي

18- مديريت طراحي ، استقرار و توسعه بانکهاي اطلاعاتي خبر، عکس، فيلم، کتابخانه تخصصي  و ..... مرتبط با فعاليتهاي اداره اعزام

19- برنامه ريزي  طرحهاي آموزشي- فرهنگي ( مانند دوره‌هاي قرآني، مسابقات مذهبي و... ) براي کارکنان دانشگاه بر اساس درخواستهاي دريافتي

20- مديريت فرآيند برگزاري اردوها و سفرها در راستاي تبليغ و فضاسازي متناسب در دانشگاه

21- مديريت فرآيند شناسايي مراکز و نقاط مناسب فعاليتهاي تبليغي و انجام فعاليتهاي متناسب در آن نقاط

22- تدوين و ارائه برنامه و بودجه اداره

23- تهيه و ارائه گزارش عملکردهاي دوره‌اي به مراجع ذي صلاح

 

ب: شرح وظايف عمومي پست( ويژه‌ي پستهاي مديريتي):

1- هماهنگي، برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت، کنترل و ارزيابي عملياتي در راستاي تحقق اهداف

2- همکاري در گزينش تخصصي کارکنان مربوط

3- پيش بيني و ارائه برنامه‌هاي آموزشي براي کارکنان

4- نظارت بر حفظ و نگهداري اموال قسمت و نقل و انتقال آنها

5- پيش بيني بودجه مورد نياز قسمت

6- ارزيابي برنامه‌ها و فعاليتهاي قسمت از حيث کارايي و مقررات از جمله فرآيندها و روشهاي بهينه انجام کار با استفاده از فناوري روز و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و ارزشيابي کارکنان

7- نيازسنجي فضا، تجهيزات و منابع مورد نياز و پيگيري تامين آنها

8- دريافت گزارشهاي نوبه‌اي از حوزه‌هاي تحت نظر، جمع بندي و ارائه گزارشهاي مديريتي

 

ج: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري مديريتي اداره ( از قبيل برگزاري جلسات، شرکت در جلسات، پاسخگويي به عملکرد حوزه و ....)

8- حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 

شرح وظايف کارشناس اعزام مبلغ

الف: شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- جمع آوري، ساماندهي و تجزيه و تحليل کليه اقلام اطلاعاتي جهت برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج امکانات و منابع، هدايت، و نظارت و کنترل در امور اعزام مبلغ دانشگاه

2-  تدوين برنامه‌ها، سياستها و استراتژيهاي  دانشگاه در زمينه اعزام مبلغ و  راهکارهاي عملياتي ساختن آنها

3- تدوين  برنامه‌ها و استراتژيهاي متناسب اداره جهت جذب و بکارگيري گروههاي هدف و مبلغين بر اساس  توانمنديها، علاقه و نياز و راهکاري عملياتي سازي آنها

4- شناسايي ابزار و روشهاي تبليغي و ترويجي مناسب براي  مبلغين  و  راهکارهاي عملياتي سازي آنها

5- تنظيم  متون منتشره اداره اعزام مبلغ از قبيل کتاب، نشريات و بررسي و انجام کنترلهاي لازم

6- بررسي و تعيين اثربخشي ابزارها و روشهاي تبليغي بکارگرفته شده و بازمهندسي  آنها

7- برنامه‌ريزي براي  برگزاري دوره‌هاي آموزشي - ترويجي جهت ارتقاي توانمنديهاي علمي و اجرايي دانشجويان مبلغ

8- برنامه ريزي فرآيند شرکت در نمايشگاه‌هاي مختلف و ايجاد غرفه و ساير تجهيزات نمايشگاهي متناسب در داخل و بيرون  از دانشگاه

9- ارزيابي  حضور در نمايشگاه و  سنجش اثربخشي ابزار نمايشگاه و غرفه‌داري در نمايشگاه

10- تشکيل گروههاي تبليغي مورد نياز دفتر

11- تدوين راهکارهاي ايجاد فضاي تبليغي در دانشگاه و ارائه برنامه‌هاي لازم

12-  برنامه ‌ريزي محتوايي، تهيه محتوا و ..... کليه اقلام فرهنگي و ترويجي اداره

13-  تهيه و توزيع  اقلام تبليغاتي و ترويجي اداره اعزام مبلغ از قبيل نمادها، هدايا ، فيلم و ....

14- انجام فعاليتهاي تبليغي و ترويجي براي اداره در داخل و خارج دانشگاه متناسب با مراحل تبليغات

15- انجام امور پشتيباني از مبلغان و گروههاي تبليغي دانشجويي فعال در دانشگاه

16- انجام  فرآيند توليد، ذخيره‌سازي و  انتشار مواد تبليغي از قبيل عکسها ، فيلمها، کتاب و ......

17- انجام و نظارت بر فرآيند تهيه و توزيع بسته‌هاي آموزشي - ترويجي و فرهنگي ( مکتوب، چند رسانه‌اي و ......) براي مبلغان جهت انجام امور تبليغي

18- طراحي ، استقرار و توسعه بانکهاي اطلاعاتي خبر، عکس، فيلم، کتابخانه تخصصي  و .....

19- اجراي طرحهاي آموزشي- فرهنگي ( مانند دوره‌هاي قرآني، مسابقات مذهبي و... ) براي کارکنان دانشگاه

20-  همکاري در امور اجرايي اردوها و سفرها در راستاي تبليغ و فضاسازي متناسب در دانشگاه

21- شناسايي مراکز و نقاط مناسب فعاليتهاي تبليغي و انجام فعاليتهاي متناسب در آن نقاط

22- نيازسنجي در زمينه نيازهاي گروه هاي اداره، نيازهاي آموزشي مبلغين و .....

23- تدوين و عملياتي ساختن برنامه‌هاي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي مبلغان و گروهها

24- تدوين پيش نويس آئين نامه و مقررات و ضوابط مرتبط و ارائه به مراجع ذي صلاح

25- پيگيري و نظارت بر نحوه اجراي آئين نامه و مقررات مرتبط و ارائه گزارشهاي دوره‌اي در اين زمينه

26- تدوين و به روز رساني شاخصهاي عملکردي و پيمايش محيطي مرتبط با حوزه اعزام مبلغ

27- جمع آوري اطلاعات مرتبط با شاخصهاي عملکردي و پيمايش محيطي  مرتبط با حوزه اعزام مبلغ و تجزيه و تحليل آنها و ارائه در قالب گزارش

28- تهيه و ساماندهي و بروزرساني کليه بانکهاي اطلاعاتي مرتبط با حوزه‌هاي کاري اعزام مبلغ

29- تهيه پيش نويس برنامه و بودجه اداره

30- تهيه بروشور، خبرنامه و ...... مرتبط با حوزه فعاليتي اداره

31- نظارت و انجام امور مرتبط با تهيه و فرآوري مطالب مرتبط با حوزه اعزام مبلغ

32- تهيه پيش نويس گزارش عملکردهاي دوره‌اي

33- تهيه گزارشهاي عملکردي در زمينه برنامه و بودجه بصورت خاص

34- مستندسازي کليه فعاليتها و فرآيندهاي موجود در اداره اعزام مبلغ

35- تهيه و انجام طرحهاي بازمهندسي فرآيند متناسب با ضرورتها

 

ب: شرح وظايف عمومي پست(ويژه‌ي پستهاي کارشناسي):

1- تهيه بروشورهاي راهنماي عمومي و تخصصي در جهت تسهيل استفاده از خدمات اداره/ قسمت

2- ارزيابي برنامه‌ها و فعاليتهاي مرتبط از حيث کارايي و مقررات و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي

3- انجام مطالعه مستمر مرتبط با مطالعات نظري و کاربردي حوزه ذيربط و بروز رساني اطلاعات

 

ج: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري  ( از قبيل بشرکت در جلسات، پاسخگويي به عملکرد  و ....)

8- حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 بالا

شرح وظايف کارمند اداره اعزام مبلغ

الف: شرح وظايف جاري:

شاغل اين پست در محدوده شرح وظايف مقرر در شناسنامه شغل مربوط با توجه به پست و جايگاه سازماني وظايف زير را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي‌دهد.

1- انجام امور منشيگري از قبيل پاسخگويي به تماسهاي تلفني، ثبت برنامه‌‌ي هفتگي و تنظيم قرار ملاقاتها

2- انجام امور دبيرخانه‌اي از قبيل: شماره‌گذاري، ثبت و پيگيري مکاتبات و مراسلات

3- انجام امور مربوط به تايپ، تکثير و بايگاني

4- تشکيل پروند اداري کارکنان اداره

5- انجام امور مالي از قبيل دريافت، توزيع تنخواه گردان، پيگيري صورت هزينه‌هاي ارسالي و ارائه گزارش هاي مربوطه

6- پيگيري تخصيص خدمات موتوري مورد نياز حوزه

7- برنامه‌ريزي، هماهنگي و انجام اقدامات لازم براي برگزاري جلسات اداري مرتبط

8-  پيگيري امور اجرايي مرتبط از قبيل تعميرات و کالاهاي درخواستي

9- جمع‌آوري گزارشهاي عملکرد و اضافه کاري پرسنلي و قسمتهاي حوزه

10- پاسخگويي به مراجعان  حضوري

11- انجام هماهنگي و پيگيريهاي لازم براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي - ترويجي براي مبلغين

12- انجام امور مربوط به آرشيو مجلات، اقلام اهدايي، اقلام نمايشگاهي و موارد مشابه

13- همکاري در امور اجرايي نمايشگاههاي داخل و خارج از دانشگاه مرتبط با اداره اعزام مبلغ

14- الصاق انواع آگهي ها و تراکتها و بنرهاي مورد نياز در مکانهاي در نظر گرفته شده

15- انجام هماهنگيها و پيگيري امور مرتبط اداره اعزام مبلغ با واحدهاي دروني و سازمانها و نهادهاي بيرون از دانشگاه

16- انجام امور اجرايي توزيع هدايا ، اقلام تبليغي و ترويجي اداره اعزام مبلغ از قبيل نمادها، هدايا، و.....

17- همکاري در انجام امور پشتيباني از مبلغين و گروههاي تبليغي

18- توزيع بسته‌هاي آموزشي- ترويجي و فرهنگي تهيه شده در اداره اعزام مبلغ

19- همکاري در زمينه امور اجرايي اردوها و سفرهاي تبليغي

20- انجام امور اجرايي فعاليتهاي نيازسنجي در زمينه نيازهاي گروههاي تبليغي، نيازهاي آموزشي مبلغين و....

21- تهيه ارقام ، اطلاعات و آمار مورد نياز

 

ب: شرح وظايف عمومي:

1- شرکت در دوره‌هاي آموزشي تخصصي و عمومي مرتبط نظير کارگاه‌ها، همايشها و کنفرانسها

2- همکاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله

3- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي

4- رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط و ارائه پيشنهادهاي مربوط به بهينه کردن فعاليتها

5- انجام ساير امور محوله مرتبط با حوزه و قسمت و پست مورد تصدي

6- ارائه مشاوره‌هاي مرتبط و شرکت در جلسات مربوط

7- انجام امور مرتبط با وظايف جاري  (  پاسخگويي به عملکرد  و ....)

8-حفظ و نگهداري اموال تحويل شده

 بالا

 

  آخرين تغييرات: 25 بهمن ‌ماه 1391

  آخرين تغييرات: 25 بهمن ‌ماه 1391

ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484 - پست الكترونيك isu@isu.ac.ir  -

نشاني الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir  -  Copyright © 2004 Web Master of ISU